///

V oblasti daní prichádza od 1. januára k viacerým zmenám

4 min. čítania

V daňovej oblasti dochádza od 1. januára k viacerým zmenám. Menia sa dane pre platformy ako Airbnb a menia sa pravidlá pre platcov DPH. Firmy mali do konca roka oznámiť svoje účty, ktoré pri platiteľoch DPH budú zverejnené.

Zmeny sa dotknú aj elektronickej komunikácie a firmy bude povinné odovzdanie účtovnej závierky v elektronickej forme. Novinkou sú tiež jasnejšie pravidlá pre výročnú správu neziskových organizácii.

Mnohé firmy poteší hlavne to, že nebudú musieť tlačiť faktúry. Namiesto toho bude možné dokumenty ukladať priamo v elektronickej forme. Jednoduchší bude aj prevod dokumentov v papierovej forme, kde sa už nebude musieť využívať tzv. zaručená konverzia.

Úľava na dani z nehnuteľností pre športoviská (daň z nehnuteľnosti).

Ide o vytvorenie možnosti pre mestá a obce, ktoré vo svojich VZN môžu určiť úľavu pre vlastníkov športových stavieb.

Daň za ubytovanie – digitálne platformy, paušálna daň, daň podľa pomôcok – poslanecký návrh (daň za ubytovanie).

Od 1.1.2022 sa zavádzajú nové princípy pri plnení daňovej povinnosti prostredníctvom digitálnej platformy. Tiež sa umožňuje ustanoviť paušálnu daň za ubytovacie lôžko, čo výrazne pomôže podnikateľom znížiť administratívnu náročnosť. Zavádza sa tiež možnosť určenia dane podľa pomôcok – ubytovacej kapacity.

Novela zákona o DPH – oznamovanie bankových účtov, ručenie za daň.

Zmeny týkajúce sa zavedenia tzv. registrovaného bankového účtu platiteľov DPH a úpravy inštitútu ručenia za daň sú zamerané na vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom s čo najnižším vplyvom na administratívne povinnosti platiteľov. Navyše je ich prínos vo zvýšení efektivity vymáhania daňových nedoplatkov.

Povinnosť pre všetky právnické osoby ukladať účtovné dokumenty do verejnej časti Registra účtovných závierok v elektronickej podobe.

Okrem toho sa rozširujú funkcionality registra, ustanovujú sa pravidlá výročnej správy pre niektoré neziskové organizácie.

Elektronická archivácia účtovných dokladov.

Podnikatelia už budú môcť svoje účtovné doklady uchovávať v elektronickej podobe. Zavádza sa navyše možnosť jednoduchšieho prevodu dokumentov z listinnej do elektronickej podoby a to bez nutnosti použiť takzvanú zaručenú konverziu.

Tento krok prinesie zníženie nákladov na papier a tlač dokumentov, zníženie environmentálnej záťaže podnikateľa, ale aj zníženie nákladov na prenájom priestorov na archiváciu.

Verejný index daňovej spoľahlivosti.

Finančná správa zavádza transparentné a objektívne hodnotenie daňových subjektov, a to na základe plnenia ich povinností voči finančnej správe. Jeho účelom bude najmä motivovať daňové subjekty k plneniu si týchto povinností, pričom nebude hodnotením rizikovosti daňového subjektu.

Daňové subjekty s výborným hodnotením budú mať nárok na benefity. Naopak, nespoľahlivé daňové subjekty budú dostávať tzv. „malusy“ resp. „nevýhody“.

Zníženie poplatku o 50% za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania pre daňovníkov s dobrým indexom daňovej spoľahlivosti (DPPO).

Ministerstvo financií prostredníctvom finančnej správy zavádza motivačný nástroj, ktorý odmení poctivých daňovníkov a bude motivovať ostatných.

Zavedenie odpočtu výdavkov (nákladov) na investície do Priemyslu 4.0 (daň z príjmov).

Zvýšenie motivácie do investícií s vysokou pridanou hodnotou.

Nové pravidlá CFC (kontrolované zahraničné spoločnosti).

Opatrenie je zamerané proti obchádzaniu daňovej povinnosti odklonom ziskov do zahraničia. Po novom sa odklonené zisky zdania tak, ako keby boli vyplatené do SR vo forme dividend.

Zrovnoprávnenie výšky oslobodenia pre všetky formy zabezpečenia stravovania na pracovisku.

Zjednotenie výšky oslobodenia na strane zamestnancov pre všetky formy zabezpečenia stravovania na pracovisku na úrovni 55 % stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín (2.81 €).

Oslobodenie príspevku na náhradu za stratu príjmu pri využívaní režimu „kurzarbeit“ (podpora v čase skrátenej práce).

Oslobodenie príspevku, ktorý pri režime „kurzarbeit“ dostane zamestnávateľ od štátu ako náhradu za stratu príjmu pre svojich zamestnancov.

Zavedenie automatického oznamovania výšky preddavkov na daň a ich splatnosti zo strany správcu dane.

Správca dane bude daňovníkom fyzickým osobám aj právnickým osobám automaticky oznamovať výšku a splatnosť preddavkov na daň z príjmov.

Nazeranie do spisu.

Daňové subjekty budú môcť nazrieť do daňového spisu nasledujúci deň po prijatí žiadosti.

Záväzné stanoviská.

Daňový subjekt bude môcť požiadať o záväzné stanovisko vo výrazne nižšej sume (1.000 eur). V prípade vysokospoľahlivého subjektu bude táto suma polovičná, teda 500 eur.

Inštitút vylúčenia fyzickej osoby tzv. diskvalifikácia.

Právna úprava Obchodného zákonníka už v súčasnosti umožňuje orgánom, ktorých rozhodnutia sú preskúmateľné súdom, zaviesť do svojho zákona inštitút vylúčenia fyzickej osoby, ktorá je štatutárom právnickej osoby.

Táto úprava bola, primerane, zavedená do daňového poriadku tak, aby správca dane v odôvodnených prípadoch mohol vydať rozhodnutie o vylúčení na dobu troch rokov.

Komentovať

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Predch. článok

Rakúsko chce žalovať Brusel za zaradenie jadra medzi zelené investície

Nasl. článok

Apple prekonal trhovú hodnotu 3 bilióny dolárov

Viac z Biznis

0 0,00