///

HDP minulý vzrástlo, no úroveň z predpandemického obdobia ešte nedosiahlo

6 min. čítania

Polovica z 10 sledovaných skupín odvetví ekonomiky v posledných troch mesiacoch roka 2021 bola už nad úrovňou predkovidovej výkonnosti, najviac sa darilo obchodu. V súhrne za celý rok 2021 HDP zaostával za hodnotami spred pandémie o 1,5 %, priemyselná výkonnosť bola ešte nižšia, a to až o 7,4 %.

Hrubý domáci produkt (HDP) SR sa vo 4. štvrťroku 2021 medziročne zvýšil o 1,4 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Ekonomický vývoj sa udržal v kladných číslach počas celého roka 2021 najmä však pod vplyvom nižšej porovnávacej základne za rok 2020, kedy bola ekonomika vo všetkých štvrťrokoch v mínuse. Kým začiatkom roka 2021 bol hnacím motorom ešte zahraničný dopyt, v treťom a štvrtom štvrťroku roka to bol najmä domáci dopyt. 

Medzikvartálne (v porovnaní s 3. štvrťrokom 2021) bol HDP po sezónnom očistení reálne vyšší o 0,3 %. Objem HDP dosiahol 25,6 mld. eur (v bežných cenách). Pre zhodnotenie, či ekonomika už prekonala ujmu spôsobenú pandémiou, je dôležité porovnať hodnoty HDP v stálych cenách. Tie nám ukazujú, že na dosiahnutie úrovne posledného štvrťroka 2019 ekonomike ešte niečo málo chýbalo, konkrétne necelých 100 mil. eur.

Podľa metodiky ESA 2010 sa HDP kvantifikuje troma spôsobmi (výrobná metóda, výdavková metóda, dôchodková metóda). Vzhľadom na dostupné zdroje informácií je pre SR určujúca výrobná metóda.

Výrobná metóda

Výkon ekonomiky vo 4. štvrťroku 2021 bol mierne vyšší ako pred rokom, hrubá pridaná hodnota dosiahla takmer 22,7 mld. eur. Táto rozhodujúca zložka HDP zaznamenala nepatrný medziročný rast o 0,5 %. Odvetvová výkonnosť bola len o niečo málo nižšia (1,1 %) ako pred pandémiou (vo 4. štvrťroku 2019).

Celkovo z 10 skupín odvetví ekonomiky dosiahlo medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty päť a rovnako päť skupín odvetví prekonalo predkovidovú úroveň. Druhá podielovo najvýznamnejšia skupina odvetví – veľkoobchod, maloobchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby – dosiahla výrazný medziročný rast (11 %) a najmä vďaka rastu vnútorného obchodu (4,2 %) tak prekonala aj obdobie pred pandémiou o takmer 0,6 %. Vyššie výkony zaznamenalo aj stavebníctvo, medziročne vzrástlo o 2,4 % a predkovidovú úroveň presiahlo o 2,9 %. Nad úroveň roka 2019 sa dostali aj odborné, vedecké a technické činnosti o 11,9 %.

Priemysel, odvetvie s najvýznamnejším podielom 26,8 % na celkovej výkonnosti ekonomiky, vo 4. štvrťroku medziročne klesol o 1,4 %. V porovnaní s úrovňou pred pandémiou (4. štvrťrok 2019) však bola výkonnosť ešte nižšia, a to o 5,5 %. Vývoj v rámci štruktúry priemyslu bol rozkolísaný, rast pridanej hodnoty zaznamenali viaceré priemyselné pododvetvia, napríklad výroba kovových konštrukcií o 5,2 %, výroba elektrických zariadení o 5,5 % a výroba strojov a zariadení o takmer 15 %.

V  medziročnom poklese pridanej hodnoty zotrvali odvetvia – finančné a poisťo­va­cie činnosti o 26,2 %; činnosti v oblasti nehnuteľností o 5 %; poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov o 1,9 %.           

Výdavková metóda

Pozitívny vývoj ekonomiky bol aj vo 4. štvrťroku predovšetkým výsledkom vplyvu domáceho dopytu, ktorý rástol tretí štvrťrok po sebe, aktuálne na sklonku roka o 3,2 %. Rozhodujúci vplyv na vývoj domáceho dopytu mala rastúca konečná spotreba domácností o 2,8 % a po poklese v treťom štvrťroku aj rastúca konečná spotreba verejnej správy o 2,1 %. Investičná aktivita – tvorba hrubého fixného kapitálu – po poklese v treťom štvrťroku opäť rástla, a to o 6 %.

Zahraničný dopyt, t. j. vývoz výrobkov a služieb, ktorý po výrazných rastoch zaznamenal v treťom štvrťroku pokles, sa vo 4. štvrťroku opäť naštartoval a prešiel do plusových hodnôt o 1,6 %. Napriek zdanlivo miernemu relatívnemu rastu bol však objem vývozu výrobkov a služieb v poslednom štvrťroku najvyšší. Dovoz výrobkov a služieb si tiež udržal rast, a to až 3,5 % a saldo zahraničného obchodu sa tak dostalo do mínusu na úroveň takmer 619 mil. eur.

Dôchodková metóda

Z vytvoreného HDP 1) tvorili odmeny zamestnancov 2) 11,9 mld. eur. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2020 vzrástol ich objem o 5,6 %. Hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky v hodnote 10,8 mld. eur vzrástli o 4,1 %. Objem vybraných daní z produkcie a dovozu stúpol o 9,4 % na 3,3 mld. eur. Hodnota sub­vencií bola vyššia o 18,7 % a dosiahla 503,7 mil. eur.

Hrubý domáci produkt za celý rok 2021

V súhrne za rok 2021 dosiahol HDP nominálnu hodnotu 97,1 mld. eur, medziročne vzrástol o 3 % (v stálych cenách). Jednotlivé odvetvia ekonomiky tak začali kompenzovať prepady v prvom roku pandémie (rok 2020), kedy celá ekonomika SR poklesla o 4,4 %. Celková hodnota HDP v stálych cenách však naďalej zaostala za predkovidovým obdobím (rok 2019) o 1,5 %.

Tvorba HDP súvisela s medziročným rastom pridanej hodnoty o 2,4 %. Minulý rok v porovnaní s rokom 2020 rast hrubej pridanej hodnoty zaznamenali celkovo z 10 len 4 skupiny odvetví ekonomiky, najvýznamnejšie priemysel o 8,1 %. Najdynamickejší medziročný rast v rámci priemyslu sa prejavil vo výrobe motorových vozidiel o 22,4 % a vo výrobe kovových konštrukcií o 20,2 %. Predkovidovú úroveň výkonnosti (2019) priemysel ako celok však ešte nedosiahol, chýbalo mu približne 7,4 %.

Vo výsledkoch za rok 2021 medziročne rástli aj ďalšie tri skupiny odvetví – veľkoobchod, maloobchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby o 6,3 %, informácie a komunikácia o 2 % a mierne aj verejná správa, obrana, zdravotníctvo a sociálna pomoc o 0,8 %. Ostatných šesť odvetvových zoskupení zostalo v poklese, najvýraznejšie stavebníctvo o 4,9 %, umenie a zábava o 5,6 % či pôdohospodárstvo o 6,9 %.

Prepady spôsobené pandémiou sa už úplne podarilo prekonať 5 skupinám odvetví – verejná správa, obrana, povinné sociálne zabezpečenie; vzdelávanie; zdravotníctvo a sociálna pomoc o 5,3 %, odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne služby o 5 %, činnosti v oblasti nehnuteľností o 3,3 %, informácie a komunikácia o 2,8 % a veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby o 0,2 %.

Ostatné odvetvia stále neprekonali straty spôsobené pandémiou, na výkonnosť roka 2019 im chýbalo od 2,9 % (pôdohospodárstvo) do 27,7 % (umenie, zábava a rekreácia).

V roku 2021 boli v kladných hodnotách všetky výdavkové zložky. Zahraničný dopyt bol medziročne vyšší o 10,2 %, ako aj dovoz výrobkov a služieb o 11,2 %. Domáci dopyt vzrástol o 3,8 % vplyvom rastu tvorby hrubého kapitálu o 13,9 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu vzrástla o 0,6 %. Rástli všetky zložky konečnej spotreby, výdavky na konečnú spotrebu domácností o 1,1 %, výdavky vo verejnej správe o 1,9 % a výdavky v neziskových inštitúciách slúžiacich domácnostiam o 4,3 %.

Komentovať

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Predch. článok

Už aj ministerstvo financií odporúča dlhšie fixácie na hypotékach

Nasl. článok

Nezamestnaných za celý minulý rok pribudlo

Viac z Ekonomika

0 0,00