//

Inflačnú pomoc 100 eur dostanú tiež osoby starajúce sa o dlhodobo choré deti

2 min. čítania

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozšírilo okruh ľudí, ktorí môžu žiadať o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Nariadenie, ktoré dnes schválila vláda s legislatívnou pripomienkou, sa dotkne viac ako 2.200 opatrovateľov detí so zdravotným hendikepom, čo predstavuje balík pomoci vyše 220-tisíc eur. Cieľom je finančne pomôcť aj tejto skupine a prispieť im na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie či stravu.

Jednorazová inflačná pomoc 100 eur je určená osobe, ktorá sa riadne stará o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku šesť až osemnásť rokov. Tieto osoby totiž nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok a štát za nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie.

„Prichádzame s návrhom doplnenia skupiny naozaj výrazne ohrozenej inflačnou krízou, v spolupráci s pani poslankyňou Žitňanskou. Ide najmä o rodičov detí, ktorí nemajú žiadny ďalší príjem, pretože sa nemôžu zamestnať ani si inak privyrobiť, keďže zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje celodennú starostlivosť. Zároveň nemajú ani nárok na dôchodok. Hovoríme o skupine celkom 2.256 opatrovateľov, ktorí si túto pomoc určite zaslúžia,“

zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Jednorazový príspevok 100 eur dostanú vyplatený na základe žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Žiadať oň môžu v predĺženej lehote, a to až do 30. septembra 2022, aby tak o dotáciu mohli požiadať všetci, ktorí na ňu majú nárok.

Rodičia detí s dlhodobo nepriaznivým stavom sa tak radia k už prezentovanej skupine ľudí, ktorí môžu žiadať o jednorazovú pomoc vo forme dotácie na podporu humanitárnej pomoci. Patria k nim:

  • osobní asistenti, ktorí vykonávali osobnú asistenciu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu najmenej v rozsahu 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022, (k žiadosti prikladajú kópiu potvrdenia o vyplatených odmenách za tie kalendárne mesiace I. štvrťroka 2022, v ktorých vykonávali osobnú asistenciu, len ak takéto potvrdenie úradu nepredložili),
  • osoby, ktoré nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie, avšak opatrujú fyzickú osobu s ŤZP odkázanú podľa posudku alebo opatrujú blízku osobu, staršiu ako 80 rokov (k žiadosti priložia potvrdenie zdravotnej poisťovne, že v máji 2022 boli poistencom štátu na verejné zdravotné poistenie z titulu uvedeného opatrovania)
  • osoby nad 62 rokov s trvalým alebo prechodným bydliskom v SR, ktoré najneskôr v máji 2022 dosiahli vek 62 rokov a zároveň v máji 2022 boli bez príjmu (zo závislej činnosti, z podnikania, zo SZČO), neboli poberateľmi starobného či iného dôchodku, prípadne obdobnej dávky zo zahraničia.

Vzor žiadosti pre osoby starajúce sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ako aj všetky podrobnosti k postupu budú doplnené k podmienkam získania inflačnej pomoci zverejnených na webe ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Inflačná dotácia sa vypláca nasledujúci kalendárny mesiac po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o dotáciu podaná. To znamená, že napr. v prípade podania žiadosti v júni sa inflačná dotácia vyplatí v mesiaci júl 2022, a to v termínoch výplaty iných sociálnych dávok či príspevkov.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predch. článok

Prezidentka sa pre inflačný balík obráti na Ústavný súd

Nasl. článok

Hasičom a horským záchranárom sa od 1. júla zvýšia tarifné platy o 3 percentá

Náš Blog

0 0,00