//

Slovensko dostalo prvých takmer 400 miliónov z Plánu obnovy

1 min. čítania

Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR dnes prijala prvú platbu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, o ktorú si požiadala v apríli tohto roka na základe splnenia prvých 14 míľnikov.

Po odpočítaní alikvotnej časti preddavku tak dnes Slovensko obdržalo takmer 399 milióna (398.700.990) eur. Prvých takmer 60 miliónov sme dostali ako preddavok.

V apríli bol splnený posledný míľnik, na základe ktorého mohlo Slovensko podať Európskej komisii prvú žiadosť o platbu z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 458,3 mil. eur.

Európska komisia mala dva mesiace na preskúmanie a zhodnotenie kvalitatívneho aj kvantitatívneho plnenia, ktorého výsledkom bolo pozitívne hodnotenie.

Po ňom nasledovala obhajoba pred Výborom pre hospodársku politiku, ktorý je poradným orgánom Komisie a Rady, kde majú členské štáty možnosť klásť otázky krajinám žiadajúcim o vyplatenie časti z ich plánov obnovy.

Celý proces hodnotenia sa ukončil odsúhlasením pozitívneho hodnotenia Hospodárskym a finančným výborom (EFC) k prvej žiadosti. Nasledovalo záverečné potvrdenie platby na úrovni tzv. výboru komitológie, ktorý autorizoval platbu.

V piatok 29.7. 2022 Národná implementačná a koordinačná autorita obdržala 398,7 milióna eur, teda sumu zníženú o časť preddavku, ktorý Slovensko obdržalo koncom minulého roka. Celková žiadosť o platbu bola v hodnote 458 miliónov eur.

Komentovať

Your email address will not be published.

Predch. článok

Stellantis dosiahol za prvý polrok zisk takmer 8 miliárd

Nasl. článok

Apple: Pre nedostatok čipov klesol zisk aj tržby

Viac z Financie

0 0,00