//

Slovensko sa rúti do recesie. Priemysel spomalil

4 min. čítania

Ekonomickú výkonnosť už štvrtý štvrťrok po sebe ťahal predovšetkým domáci dopyt, konkrétne vyššia spotreba domácností. Zahraničný dopyt (vývoz) síce ešte zostal v medziročnom poklese, ale už len minimálne.

Z 10 skupín odvetví ekonomiky medziročne rástlo 8, rozhodujúcemu priemyslu však dych nestačil a zaostávanie za kondíciou pred pandémiou sa prehĺbilo na takmer 16 %.

Hrubý domáci produkt (HDP) v 2. štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 1,8 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Slovenská ekonomika rástla aj v druhom štvrťroku, v porovnaní s prvým štvrťrokom sa však tempo rastu spomalilo. Objem HDP v bežných cenách dosiahol 26,5 mld. eur a bol medziročne vyšší o 10 %.

HDP je na úrovni pred pandémiou, rast sa takmer zastavil. (zdroj: Štatistický úrad SR)

Medzikvartálne (2. štvrťrok 2022 oproti 1. štvrťroku 2022) bol HDP po sezónnom očistení reálne vyšší o 0,5 %. V porovnaní s hodnotami v 2. štvrťroku 2019 však vidíme, že ekonomika sa dotiahla na porovnateľnú úroveň ako pred pandémiou.

Podľa metodiky ESA 2010 sa HDP kvantifikuje troma spôsobmi (výrobná metóda, výdavková metóda, dôchodková metóda). Vzhľadom na dostupné zdroje informácií je pre SR určujúca výrobná metóda.

Výrobná metóda

Produkčná aktivita jednotlivých odvetví v 2. štvrťroku zotrvala v miernom raste. Hrubá pridaná hodnota dosiahla celkový objem 23,5 mld. eur, čo predstavovalo rast tejto kľúčovej zložky HDP o 0,9 %. Odvetvová výkonnosť nedosiahla úroveň pred pandémiou, za hodnotami z 2. štvrťroka 2019 ešte zaostávala o 1,4 %.

Celkovo z 10 skupín odvetví dosiahlo medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty 8, predkovidovú úroveň prekonalo 7 skupín odvetví.

Najvýznamnejší vplyv na rast HDP mala skupina odvetví veľkoobchod, maloobchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby s medziročným rastom o 9,7 %, pričom vyšší rast sa prejavil najmä v doprave o 15,8 %.

Zložky vnútorného obchodu – veľkoobchod a maloobchod dosiahli rast 5,9 %. Celá skupina odvetví dosiahla súčasne o 7 % vyššiu hrubú pridanú hodnotu ako v rovnakom období pred pandémiou.

Pozitívny vplyv na HDP mala tiež medziročne vyššia výkonnosť verejnej správy, obrany, povinného sociálneho zabezpečenia; vzdelávania; zdravotníctva a sociálnej pomoci o 2,7 % a tiež stavebníctva o 7 %.

Menší vplyv na celkový rast mali tiež medziročné rasty podielovo menších odvetví v štruktúre ekonomiky, z hľadiska dynamiky rastu najmä umenie; zábava a rekreácia; ostatné činnosti (rast o 6,4 %).

Priemysel spomalil

Naopak, výrazne brzdiaci účinok na rast ekonomiky mali výsledky priemyslu ako najvýznamnejšej skupiny odvetví s pätinovým podielom na hrubej pridanej hodnote ekonomiky.

Medziročný pokles o 4,1 % prehĺbil zaostávanie za úrovňou pred pandémiou (oproti 2. štvrťroku 2019) o 15,7 %. V rámci štruktúry priemyslu mal zásadný vplyv najmä medziročný pokles v najvýznamnejšej výrobe motorových vozidiel o viac ako 11 %.

Vývoj v priemysle pozitívne ovplyvnili rasty vo výrobe z gumy a plastov o viac ako 19,4 %, ako aj vo výrobe strojov a zariadení o 15,5 %. Výber čistých daní z produktov bol medziročne vyšší o 9,5 %.

Negatívny vplyv na celkový výsledok mal tiež pretrvávajúci výrazný medziročný pokles pridanej hodnoty vo finančných a poisťovacích činnostiach o 33,2 %.

Výdavková metóda

Kladná ekonomická aktivita bola aj v 2. štvrťroku 2022 výsledkom vplyvu predovšetkým domáceho dopytu , ktorý zotrval v raste piaty štvrťrok po sebe a dosiahol zvýšenie o 2,1 %.

Rozhodujúci vplyv na vývoj domáceho dopytu mala konečná spotreba s rastom o 1,1 %, ktorá bola dôsledkom najmä vyššej medziročnej spotreby domácností o 4,3 %.

Ostatné dve zložky konečnej spotreby boli v poklese, pričom pokles konečnej spotreby verejnej správy pokračoval druhý štvrťrok a ešte sa prehĺbil na 7,2 %. Rast v stálych cenách dosiahla aj tvorba hrubého kapitálu o 5,7 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu o 0,4 %.

Zahraničný dopyt bol medziročne nižší aj v 2. štvrťroku 2022, avšak pokles bol miernejší ako v 1. štvrťroku. Napriek poklesu však môžeme vidieť, že objemovo bol vývoz výrobkov a služieb najvyšší. Dovoz výrobkov a služieb ostal na rovnakej medziročnej úrovni.

HDP za 1. polrok 2022

V súhrne za 1. polrok 2022 HDP vzrástol o 2,4 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Nominálny objem v bežných cenách dosiahol 50,3 mld. eur.

V súhrne za 1. polrok 2022 dosiahla hrubá pridaná hodnota v stálych cenách medziročný rast o 1,2 %. Celkovo z 10 skupín odvetví medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty dosiahlo 6, pandemické straty (porovnanie s 1. polrokom 2019) však prekonali len 4 z nich.

Najvýznamnejší vplyv na výsledok ekonomiky mal rast veľkoobchodu, maloobchodu; dopravy a skladovania; spolu s ubytovacími a stravovacími službami o 12,1 %. Naopak najvýraznejší tlmiaci efekt na výkon ekonomiky mal pokles v odvetví finančné a poisťovacie činnosti o 31,3 %.

Zahraničný dopyt (vývoz) bol medziročne nižší o 2,4 %. Domáci dopyt sa zvýšil o 4,2 % vplyvom rastu tvorby hrubého kapitálu o 5,9 % (z toho tvorba hrubého fixného kapitálu bola vyššia o 3,1 %). Výrazne rástli výdavky na konečnú spotrebu domácností o 6,6 %, naopak, výdavky vo verejnej správe poklesli o 4 %.

Komentovať

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Predch. článok

Majitelia starších domov sa budú môcť uchádzať o prvé dve výzvy z plánu obnovy

Nasl. článok

Apple dnes predstaví iPhone 14, iPad 10. generácie a Apple Watch 8

Viac z Ekonomika

0 0,00