Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb predplatného

Účelom týchto Obchodných podmienok pre poskytovanie služieb predplatného (ďalej len „Podmienky“) je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a zákazníka v súvislosti s poskytovaním služieb.

Základné údaje

Spoločnosť ATLANTIS MEDIA, s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 483/76, 821 07 Bratislava, IČO: 53 642 210 (ďalej len „Poskytovateľ“ alebo „Vydavateľ“) prevádzkuje systém internetových stránok a informačno-komunikačných technológií, ktorý umožňuje registrovaným užívateľom (ďalej len „Zákazník“ alebo tiež aj  „Zákazníci“) za podmienok stanovených v týchto podmienkach prístup k Službám Poskytovateľa (ďalej len “Systém“).

Služby poskytované Poskytovateľom prostredníctvom systému zahŕňajú poskytnutie prístupu k obsahu v spoplatnených častiach systému Poskytovateľa a to najmä k spravodajským textom, komentárom, videám, fotografiám a ilustráciám (ďalej len „Služby“), a to po zaplatení poplatku zákazníkom a za podmienok stanovených v týchto podmienkach.

Tieto podmienky predstavujú návrh Poskytovateľa na uzavretie Zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) určený zákazníkovi. Zadaním požadovaných registračných údajov na stránke www.epenieze.sk a prijatím podmienok poskytovania Služieb zaplatením ceny poskytovanej Služby prijme zákazník návrh Poskytovateľa v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka, čím medzi Poskytovateľom a zákazníkom dôjde k uzavretiu Zmluvy o poskytovaní Služieb v zmysle týchto podmienok (ďalej len „Zmluva“).

Poplatok a poskytovanie Služieb

Za poskytovanie Služieb (t.j. za prístup k obsahu v spoplatnenej časti systému) za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie) je zákazník povinný zaplatiť Poskytovateľovi Poplatok (predplatné) stanovený v cenníku Poskytovateľa, ktorý je nedeliteľnou prílohou týchto podmienok alebo na internetových stránkach systému (ďalej len „Poplatok“ alebo „Poplatky“). Všetky poplatky a ceny sú stanovené v Euro vrátane DPH (ak sa DPH účtuje). Všetky ceny, najmä ceny produktov a Služieb zahŕňajúcich doručovanie fyzického produktu na poštovú adresu (napr. predplatné tlačených novín), sú platné len pri využívaní Služieb na území Slovenskej republiky, pokiaľ výslovne nie je uvedené inak.

Poplatok môže byť uhradený prostredníctvom služieb internet banking-u, platobných alebo kreditných kariet, služby PayPal, platbou prostredníctvom služieb Apple Pay a Google Pay, prevodom z bankového účtu, SMS platbou alebo iným spôsobom umožneným Poskytovateľom.

Zákazníkovi sú Služby poskytované po pripísaní príslušného poplatku na bankový účet Poskytovateľa, prípadne po identifikácii Poplatku alebo spárovaní platby zákazníka. Na základe predchádzajúceho súhlasu zákazníka je zákazník oprávnený platiť poplatky vopred na ďalšie obdobie formou pravidelných platieb spočívajúcich v automatickom odpísaní sumy poplatku z účtu zákazníka Poskytovateľom.

Poskytovanie Služieb je začaté momentom poskytnutia prístupu k predplatenej Službe a do systému a oznámenia o tomto poskytnutí zákazníkovi. Prvé predplatné obdobie začína plynúť až momentom začatia poskytovania Služieb.

Po zaplatení Poplatku v zmysle tohto článku budú Služby poskytované zákazníkovi počas zaplateného obdobia (v zmysle cenníka) a v časovo neobmedzenom rozsahu. Zákazník nie je povinný zaplatené Služby využívať, avšak Poskytovateľ má nárok na celý Poplatok bez ohľadu na to, či zákazník počas predplatného obdobia skutočne využíval Služby.

Zákazník je oprávnený si na základe osobitnej žiadosti doručenej Poskytovateľovi vyžiadať zaslanie elektronickej faktúry, ktorá sa inak nezasiela. Zákazník súhlasí s tým, že daňový doklad bude vystavený v elektronickej podobe vo formáte PDF a doklad mu nebude zaslaný v papierovej podobe.

Zákazník, ktorý je registrovaný a má zaplatený Poplatok za Služby, je oprávnený s využitím svojich prihlasovacích údajov využívať Služby z akéhokoľvek vhodného typu zariadenia, ktoré má prístup na internet a umožňuje prehliadanie internetových stránok.

V prípade zvolenia automatického platenia Poplatku (ak to zvolený systém platenia umožňuje), zákazník súhlasí s automatickým platením Poplatku bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod. Spôsob platby s automatickým platením Poplatku sa stanovuje na dobu neurčitú, s tým, že zákazník ho môže kedykoľvek zmeniť prípadne zrušiť. Frekvencia automatického platenia Poplatkov bude korešpondovať s predplatným obdobím v súlade s aktuálnym cenníkom Poskytovateľa s tým, že Poskytovateľ môže v záujme plynulého poskytovania Služby platbu zúčtovať maximálne 72 hodín pred ukončením predchádzajúceho obdobia predplatného. Zákazník zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty Poskytovateľ nebude uchovávať. V prípade zvolenia automatického platenia Poplatku tiež zákazník výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním poskytovania Služieb vždy na predplatené obdobie za Poplatok stanovený Poskytovateľom v čase obnovenia.

Zákazník potvrdzuje a súhlasí, že prípadné poskytnuté zľavy sa vzťahujú vždy len na obdobie, na ktoré boli výslovne poskytnuté, a to aj v prípade automatického obnovovania poskytovania Služby.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

Po splnení stanovených podmienok (najmä po registrácii a úhrade poplatku) bude Poskytovateľ poskytovať zákazníkovi Služby (t.j. umožní zákazníkovi prostredníctvom systému prístup k obsahu) počas predplateného obdobia v súlade s intervalmi stanovenými v aktuálnom cenníku Poskytovateľa alebo na internetovej stránke Poskytovateľa a v súlade s týmito podmienkami.

Poskytovateľ poskytuje Služby (sprístupňuje obsah) „ako sú“ s tým, že negarantuje neobmedzenú dostupnosť systému a Služieb. Poskytovateľ v tejto súvislosti neposkytuje akékoľvek záruky alebo iné garancie, v rozsahu povolenom právnymi predpismi. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a rozsah spoplatnených častí systému a nezaručuje zákazníkovi ani rozsah ani frekvenciu s akou sa bude obsah spoplatnených častí systému meniť alebo dopĺňať, resp. že bude v každom ďalšom predplatnom období iný alebo doplnený.

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť prístupu k predplatenej Službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia (či už z pohľadu softvéru alebo hardvéru) ani za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku zariadenia.

Poskytovateľ je oprávnený systém a jeho štruktúru, sekcie, časti a obsah a rozsah meniť z dôvodu vylepšovania alebo zmeny Služieb. Poskytovateľ je oprávnený určitú časť Služieb (časť, sekciu a pod. systému) prestať poskytovať, pozastaviť jej poskytovanie alebo ju zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek dočasne pozastaviť poskytovanie Služby, napr. z dôvodu bezpečnosti, vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, výkonu opráv a prác potrebných pre prevádzku alebo údržbu systému, bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Poskytovateľa. Poskytovateľ je však povinný pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote, informovať zákazníka o takomto dočasnom pozastavení poskytovania Služieb oznamom zverejneným na www.epeniaze.sk; zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia poskytovania Služieb.

Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup zákazníka do systému a ukončiť alebo prerušiť poskytovanie Služieb, ak zákazník poruší svoju povinnosť podľa týchto podmienok alebo v prípade ak bude mať dôvodné podozrenie, že predplatené Služby používa na základe individuálnych prihlasovacích údajov viac osôb.

Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek v prípade porušenia povinností zákazníka ukončiť túto Zmluvu okamžitým odstúpením, a to doručením emailu zákazníkovi.

Práva a povinnosti Zákazníka

Zákazník má po splnení stanovených podmienok (najmä po registrácii a úhrade Poplatku) právo na poskytovanie Služby (t.j. prístup k spoplatnenému obsahu systému) počas príslušného predplateného obdobia.

Poskytovanie Služby je prostredníctvom individuálnych prihlasovacích údajov oprávnený využívať výlučne konkrétny zákazník (v prípade firemných zákazníkov je to vždy jedna osoba pre každé jedno zakúpené predplatné). Individuálne prihlasovacie údaje zákazníka sú neprenosné a zákazník je povinný ich chrániť, neposkytnúť ani nesprístupniť tretej osobe, ani nezverejniť, neumožniť ich použitie alebo zneužitie treťou osobou, ani bezplatné alebo komerčné užívanie predplatenej Služby tretej osobe a zodpovedá za škodu spôsobenú ich použitím alebo zneužitím zo strany tretích osôb.

V prípade straty individuálnych prihlasovacích údajov, odhalenia ich zneužitia alebo podozrenia z ich zneužitia je zákazník povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať Poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný bezodkladne po obdržaní takéhoto oznámenia prideliť zákazníkovi nové individuálne prihlasovacie údaje a zablokovať pôvodné.

Zákazník zodpovedá v celom rozsahu za všetok obsah, všetky informácie, príspevky a údaje zverejnené alebo vložené zákazníkom do systému v rámci využívania predplatenej Služby.

Zákazník si je vedomý a výslovne súhlasí so začatím poskytovania služieb podľa týchto podmienok, teda pre uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od Zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy a podmienok (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z.z.: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.“)

Komunikácia strán bude realizovaná výlučne v elektronickej forme. Akékoľvek oznámenia zákazníka a Poskytovateľa sa budú považovať za doručené okamihom doručenia potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.

Zákazník je oprávnený kedykoľvek ukončiť Zmluvu odstúpením ku dňu skončenia príslušného predplateného obdobia, a to doručením emailu Poskytovateľovi.

Podmienky a spôsob reklamácie

Poskytovateľ vyhlasuje, že Služby bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, odmenu za ich poskytovanie a podmienky používania.

Zákazník je oprávnený reklamovať vady služieb u Poskytovateľa v lehote 5 dní odo dňa výskytu príslušnej vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese info@epeniaze.sk. V reklamácii je zákazník povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.

Reklamácia zákazníka sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku systému a poskytovanie Služieb bude prerušené na viac ako 72 po sebe nasledujúcich hodín.

Poskytovateľ je povinný doručiť zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

V prípade, ak je reklamácia zákazníka v súlade s týmito podmienkami opodstatnená, Poskytovateľ poskytne zákazníkovi zľavu formou predĺženia poskytovania služieb o dobu, počas ktorej zákazníkovi Služby neboli poskytované (nemal v dôsledku vád prístup k spoplatnenému obsahu systému). O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný zákazníka informovať.

Pokiaľ zákazník – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Osobné údaje

Odchylné ustanovenia týchto podmienok majú prednosť pred znením dokumentu Zásad ochrany osobných údajov, ktorý upravuje spracúvanie a nakladanie s osobnými údajmi.

Uzavretím Zmluvy v zmysle týchto podmienok medzi Poskytovateľom (ďalej pre účely tejto časti podmienok ako „Prevádzkovateľ„) a zákazníkom (ďalej pre účely tejto časti podmienok ako „Dotknutá osoba„) vzniká Prevádzkovateľovi oprávnenie spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “Zákon”).

V tejto súvislosti je Prevádzkovateľ oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov tretiu osobu disponujúcu adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou, a to na základe osobitnej písomnej Zmluvy.

Zdrojom osobných údajov je Dotknutá osoba. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od Dotknutej osoby tým, že ich vyplnila a poskytla:

 • pri uzatváraní Zmluvy v zmysle týchto podmienok,
 • prostredníctvom osobitného formulára na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.epeniaze.sk alebo tým,
 • že navštevuje a využíva internetovú stránku Prevádzkovateľa.

Účelom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je, prípadne môže byť:

 • uzavretie a plnenie Zmluvy, na základe ktorej budú Dotknutej osobe poskytované Služby Prevádzkovateľa (tzv. zmluvná požiadavka),
 • plnenie právnych povinností vyplývajúcich pre Prevádzkovateľa z GDPR, Zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, napr. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (tzv. zákonná požiadavka),
 • zasielanie krátkych emailových správ o novinkách či iných dôležitých alebo užitočných informáciách vzťahujúcich sa na Služby Prevádzkovateľa. Prihlásenie k odberu alebo odhlásenie z odberu týchto krátkych emailových správ si môže Dotknutá osoba ľubovoľne nastaviť,
 • priamy marketing – zasielanie emailových správ s komerčným obsahom,
 • efektívna marketingová komunikácia, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto účelom, na základe čoho sa Dotknutej osobe bude zobrazovať na internetovej stránke Prevádzkovateľa predovšetkým tá reklama, ktorá je pre Dotknutú osobu relevantná a vyhovuje jej preferenciám, a to v závislosti od jej online aktivít,
 • iný účel, pri ktorom Dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 • iný účel, ktorý je zlučiteľný s účelom, na ktorý boli osobné údaje Dotknutej osoby pôvodne získané. Spracúvanie osobných údajov na účel archivácie alebo štatistický účel sa v zmysle GDPR a Zákona považuje za spracúvanie zlučiteľné s pôvodným účelom. V prípade spracúvania na predmetné účely má Prevádzkovateľ zavedené primerané a účinné technické a organizačné opatrenia, ktorými zabezpečí najmä minimalizáciu osobných údajov a podľa toho akým spôsobom bude možné predmetné účely dosiahnuť zabezpečí taktiež pseudonymizáciu (osobné údaje nebude možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií uchovávaných oddelene) alebo anonymizáciu (osobné údaje nebude vôbec možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe, ktorú nebude možné viac identifikovať),
 • mimosúdne i súdne uplatňovanie, preukazovanie a vymáhanie právnych nárokov Prevádzkovateľa alebo účel iného oprávneného záujmu Prevádzkovateľa v súlade s GDPR a Zákonom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je:

 • plnenie zmluvných povinností voči Dotknutej osobe,
 • plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa,
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa a
 • slobodný a nepodmienený súhlas udelený Dotknutou osobou, ak sa jedná o účel spracúvania podľa týchto podmienok v tejto časti podmienok, pričom spracúvanie na účel priameho marketingu sa súčasne považuje za oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle časti 47 GDPR.

Rozsah spracúvaných osobných údajov Dotknutej osoby je:

 • emailová adresa,
 • meno a priezvisko,
 • poštová adresa (ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát),
 • telefónne číslo,
 • údaje o prihlásení na zaregistrované konto,
 • IP adresa,
 • údaje o návšteve a aktivitách na internetovej stránke Prevádzkovateľa,
 • údaje získané zo súborov cookies – len za predpokladu, že na základe cookies dokáže Prevádzkovateľ presne identifikovať Dotknutú osobu,
 • fakturačné údaje (napr. obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH),
 • iné osobné údaje spracúvané podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Poskytnutie osobných údajov Dotknutou osobou je dobrovoľné. Poskytnutie osobných údajov Dotknutou osobou je zmluvnou požiadavkou, ktorá je pri Službách podľa týchto podmienok potrebná na uzavretie Zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nebude možné uzavretie a plnenie Zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie a trvanie Služby požadovanej Dotknutou osobou.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvané osobné údaje uchovávať v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu Dotknutej osoby najneskôr na dobu, ktorá je potrebná na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú (napr. dokým to vyžaduje potreba plnenia Zmluvy, zákonnej povinnosti či oprávneného záujmu). V prípade, ak ide o spracúvanie osobných údajov iba na základe súhlasu Dotknutej osoby tejto časti podmienok, Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať spracúvané osobné údaje po dobu 120 mesiacov od udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania. Pred uplynutím tejto doby môže Prevádzkovateľ požiadať Dotknutú osobu o predĺženie platnosti súhlasu. Po uplynutí doby oprávneného uchovávania spracúvaných osobných údajov Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu vymazanie alebo anonymizovanie osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona.

Prevádzkovateľ používa na svojej internetovej stránke www.epeniaze.sk súbory cookies. V tejto súvislosti Prevádzkovateľ odporúča dôkladne sa oboznámiť s časťou „Súbory cookies“ v dokumente Zásady ochrany osobných údajov, ktorý je verejné prístupný na webovej stránke https://www.epeniaze.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/.

V zmysle GDPR a Zákona Dotknutá osoba disponuje:

 • právom kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Ak Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov (napr. potreba plnenia Zmluvy, zákonnej povinnosti či oprávneného záujmu), Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu vymazanie alebo anonymizovanie osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona,
 • právom namietať spracúvanie osobných údajov, ak ich Prevádzkovateľ spracúva a) pri plnení úlohy realizovanej vo verejnom záujme, b) pri výkone verejnej moci, c) na základe oprávneného záujmu alebo d) na účel priameho marketingu vrátane profilovania založeného na týchto právnych základoch. V prípade, ak Dotknutá osoba vznesie námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu, osobné údaje sa nesmú ďalej na tento účel spracúvať (námietka bude považovaná za odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov). V ostatných prípadoch bude námietka Dotknutej osoby opodstatnená vtedy, ak jej oprávnené dôvody budú prevažovať nad oprávnenými dôvodmi Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje Dotknutej osoby do tretej krajiny mimo Európskej únie.

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi Dotknutej osoby automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by malo pre Dotknutú osobu právne účinky alebo by Dotknutú osobu významne ovplyvňovalo z hľadiska jej práv a slobôd.

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať osobné údaje Dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu nasledovným príjemcom:

 • osobám, ktoré v mene Prevádzkovateľa mimosúdne i súdne uplatňujú a vymáhajú právne nároky Prevádzkovateľa, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov Prevádzkovateľa,
 • súdom, súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov Prevádzkovateľa alebo plnenia povinností Prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • osobám, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú technickú prevádzku jeho služieb, internetových stránok a informačnej infraštruktúry, a to výlučne za týmto účelom,
 • osobám, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú zabezpečenie a ochranu jeho služieb, internetových stránok a informačnej infraštruktúry a toto zabezpečenie a ochranu taktiež pravidelne monitorujú a testujú, a to výlučne za týmto účelom,
 • osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie jeho služieb a internetovej stránky,
 • osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú marketingové služby, a to iba za účelom efektívnej a relevantnej marketingovej komunikácie Prevádzkovateľa (predmetná kategória osôb nebude môcť osobné údaje Dotknutej osoby použiť pre svoj vlastný marketing alebo marketingové aktivity akejkoľvek inej osoby odlišnej od Prevádzkovateľa).

V zmysle GDPR a Zákona má Dotknutá osoba najmä:

 • právo na prístup k údajom, ktoré sa o nej spracúvajú,
 • právo na ich opravu,
 • právo na ich vymazanie,
 • právo na obmedzenie spracúvania,
 • právo na prenositeľnosť údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Rovnako má Dotknutá osoba právo na podanie návrhu na začatie konania – sťažnosti dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, dataprotection.gov.sk). Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú podrobne upravené v kapitole III GDPR a druhej časti druhej hlave Zákona.

Klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov a uplatňovať svoje práva môže Dotknutá osoba bezplatne na základe žiadosti zaslanej Prevádzkovateľovi elektronicky na emailovú adresu: info@epeniaze.sk, listom na poštovú adresu: ATLANTIS MEDIA, s.r.o., Vlčie hrdlo 483/76, 821 07 Bratislava alebo iným preferovaným spôsobom.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené tiež v dokumente: Zásady ochrany osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

V prípade, že sa ktorékoľvek dojednanie v tejto Zmluve alebo podmienkach ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné alebo sa ním stane, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné dojednania, ak nevyplýva inak z donucujúcich ustanovení právnych predpisov, a strany sa zaväzujú nahradiť také dojednanie dojednaním platným, účinným a vymáhateľným, ktoré bude najbližšie obchodnému účelu pôvodného dojednania, a to do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy na to jedna strana vyzve druhú.

Poskytovateľ môže na základe vlastného rozhodnutia poskytovať balíky Služieb/predplatiteľské balíčky, tzn. rôzne kombinácie Služieb a ďalšieho tovaru a Služieb Poskytovateľa alebo tretích strán za stanovenú cenu (ďalej len „Balíčky“), ktoré z času na čas zverejní na svojich internetových stránkach, spolu s popisom a prípadne aj osobitnými podmienkami ich poskytnutia. Zákazník týmto vyslovene súhlasí s tým, že na poskytnutie resp. dodanie Balíčkov sa budú primerane vzťahovať príslušné časti týchto podmienok, dodatočné podmienky pre príslušný Balíček (ak existujú), prípadne podmienok pre e-shop Poskytovateľa alebo podmienky tretích strán pre poskytovanie plnení tretích strán, ktoré sú súčasťou Balíčka. Zákazník je povinný sa s podmienkami používania Balíčkov podľa predošlej vety oboznámiť a objednaním a akceptovaním príslušného Balíčka potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že s nimi výslovne súhlasí a je nimi viazaný a bude ich dodržiavať; zákazník tiež potvrdzuje, že pokiaľ ide o plnenia tretích strán, za tieto v plnom rozsahu zodpovedá príslušná tretia strana, ktorá je Poskytovateľom/dodávateľom týchto plnení v súlade s podmienkami pre používaní dotknutých plnení.

Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť Poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

Vzťahy Poskytovateľa a zákazníka, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto podmienkach sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátnu príslušnosť zákazníka), najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov a zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe Zmluvy uzavretej na diaľku alebo Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

Tieto Podmienky (vrátane cenníka Poskytovateľa) je Poskytovateľ oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene je povinný Poskytovateľ informovať zákazníka v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny podmienok, a to prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na e-mailovú adresu alebo zverejnením zmeny podmienok na stránke epeniaze.sk. Pokiaľ so zmenou Podmienok nebude zákazník súhlasiť, je oprávnený v lehote 15 dní od jej uverejnenia Zmluvu ukončiť, a to vždy ku koncu aktuálneho predplateného obdobia. Márnym uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so zmenou Podmienok sa má za to, že so zmenou Podmienok zákazník súhlasí a zmenené Podmienky nadobudnú účinnosť dňom v nich uvedeným. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny Podmienok dochádza zároveň k zmene Zmluvy, a to v súlade so zmenou Podmienok.

Kontaktné údaje Poskytovateľa sú uvedené na stránke www.epeniaze.sk.

Neoddeliteľnou a záväznou súčasťou týchto Podmienok sú aj ich prílohy a dodatočné samostatné časti podmienok.

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2022.

Príloha č. 1 – Vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej na diaľku cez www.epeniaze.sk

PREDÁVAJÚCI:

ATLANTIS MEDIA, s.r.o.

Vlčie hrdlo 483/76

821 07 Bratislava

IČO: 53 642 210

SPOTREBITEĽ  (kupujúci):  *

Meno a priezvisko

Ulica a číslo

PSČ a mesto

Telefón

e-mail

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej Zmluvy na uvedený tovar a súčasne si uplatňujem právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru a vrátenie nákladov na dopravu tovaru ku mne:

Názov tovaru (tovarov) / počet/ jednotková cena *

Uplatňujem si vrátenie čiastky za tovar *

a vrátenie nákladov na dopravu*

SPOLU *

POŽADOVANÚ ČIASTKU MI VRÁŤTE: *

prevodom na účet (číslo/kód banky alebo IBAN)

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE:

Dátum objednania tovaru

Číslo objednávky *

Číslo faktúry/ zo dňa

Dátum prevzatia tovaru *

prostredníctvom dopravcu

Dôvod vrátenia tovaru (nepovinný údaj slúžiaci predávajúcemu na odstraňovanie nedostatkov):

SUMARIZÁCIA ZÁSIELKY:  *

vyplnený formulár Odstúpenia od Zmluvy

tovar, ktorý vraciam (ak to nebude možné, je potrebné nahradiť jeho všeobecnú cenu v peniazoch)

originál faktúry, resp. daňový doklad o kúpe

príslušenstvo k tovaru

Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy som povinný/á zaslať tovar predávajúcemu, resp. ak to nebude možné, nahradiť jeho všeobecnú cenu v peniazoch, pričom znášam náklady na vrátenie tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Pred vyplnením tohto formulára, prosím, pozrite si Všeobecné obchodné podmienky,
ktoré sú zverejnené na stránke www.epeniaze.sk.

položky označené * sú povinné

čo sa nehodí prečiarknite, resp. doplňte

nechajte si kópiu vyplneného a zaslaného formulára
tovar musíte zabaliť tak, aby počas prepravy nebol akokoľvek poškodený
tovar vráťte nepoškodený a kompletný, vrátane originálneho balenia, aby sa neznížila jeho hodnota pri ďalšom predaji

Dátum: *

Podpis spotrebiteľa