Pravidlá pre publikovanie článkov na blogu

Definícia pojmov

„Bloger“ – je osoba, ktorá požiadala o overenie totožnosti v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a splnia podmienky pre overenie jeho totožnosti. Bez overenia totožnosti nie je možné publikovať články na blogu.

„Prevádzkovateľ“ – je právnická osoba, ktorá prevádzkuje a zabezpečuje chod stránky epeniaze.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Blogera v súlade s dokumentom „Zásady ochrany osobných údajov“.

„Blogovať“ – je pridávanie príspevkov na blog zo strany Blogera.

„Pravidlá“ – sú tieto Pravidlá pre publikovanie článkov na blogu ePeniaze.sk.

Podmienky publikovania

Každý bloger je povinný pri registrácii vyplniť o sebe pravdivé údaje, najmä meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a telefónne číslo. Tieto údaje slúžia na overenie jeho identity. Pred publikovaním článku je potrebné vykonať overenie totožnosti v súlade s dokumentom „Zásady ochrany osobných údjov“. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek vyzvať Blogera na opätovné overenie jeho totožnosti a to aj ďalším spôsobom podľa rozhodnutia Prevádzkovateľa. V prípade, keď Bloger do času určeného Prevádzkovateľom hodnoverným spôsobom podľa uváženia Prevádzkovateľa nedoloží svoju totožnosť, má prevádzkovateľ právo zrušiť jeho profil a odstrániť všetky ním napísané príspevky.

Bloger musí mať vo svojom profile vždy zverejnenú aktuálnu fotografiu s jasne rozoznateľnou celou tvárou. Blogovať možno iba pod vlastným menom a priezviskom, nie pod prezývkou. Prevádzkovateľ môže povoliť prezývku iba vo výnimočných prípadoch a posúdenie je len na rozhodnutí Prevádzkovateľa. Bloger musí o blogovanie pod prezývkou požiadať vopred. Bloger je povinný v takejto žiadosti uviesť dôvody prečo žiada o schválenie publikovania blogov pod prezývkou. Na základe žiadosti Prevádzkovateľa je Bloger povinný hodnoverným dôvodom preukázať údaje uvedené v žiadosti. Je na rozhodnutí Prevádzkovateľa, či Blogerovi umožní písanie článkov pod prezývkou. Prevádzkovateľ nie je povinný zverejňovať dôvody prečo Blogerovi neumožnil pridávanie článkov pod prezývkou. Prevádzkovateľ má zároveň právo v prípade ak zistí, že Bloger v žiadosti o publikovanie pod prezývkou neuviedol pravdu, znemožniť mu ďalšie publikovanie blogov, zablokovať jeho profil a všetky publikované články natrvalo odstrániť.

Bloger môže publikovať články na tému, ktorá súvisí s témami financií, ekonomiky, peňazí, úverov a nesmie porušovať zákony Slovenskej republiky. Ak tak urobí, preberá za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť.

Bloger nesmie publikovať neoverené, skreslené a nepravdivé informácie, ktoré by mohli poškodiť dobré meno iných osôb či spoločností. Ak si to Prevádzkovateľ vyžiada, Bloger je povinný predložiť o svojich tvrdeniach všetky dôkazy, ktoré má k dispozícii a ktoré podporujú jeho tvrdenia v článku. Až do doloženia hodnoverných dôkazov má Prevádzkovateľ právo takýto článok dočasne zneprístupniť. V prípade, keď Bloger ani na výzvu Prevádzkovateľa nedoloží hodnoverné dôkazy o tvrdeniach zverejnených v článku, tak má Prevádzkovateľ právo jeho profil zablokovať a všetko jeho články natrvalo vymazať.

Ak Bloger zistí, že zverejnil nesprávne či nepravdivé informácie, musí text bezodkladne doplniť o opravu. Pri sporných témach a kritike iných osôb či subjektov ponúkne priestor na vyjadrenie aj protistrane.

V článkoch je zakázané propagovať vojny, násilie či agresivitu ako spôsob riešenia akýchkoľvek konfliktov, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú či inú neznášanlivosť. Bloger tiež svojimi textami nesmie ohrozovať mravný vývoj detí a mládeže, napríklad publikovaním násilia, pornografie atď. V prípade, keď Bloger tieto pravidlá poruší má Prevádzkovateľ právo jeho článok dočasne alebo natrvalo zneprístupniť a má právo jeho profil zablokovať.

V textoch sa nesmú publikovať vulgarizmy s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné pre účelné dokreslenie témy, ktorej sa Bloger venuje. Vulgarizmy sú však povolené len v prípade, keď ide o citáciu iného zdroja. Vulgarizmy v titulku a perexe sú zakázané bez výnimky, a to aj v prípade, že Bloger použije skratky či vybodkované písmená. V titulku ani perexe nesmú byť celé slová písané verzálami, t.j. veľkými písmenami (výnimkou sú oficiálne skratky, napríklad EÚ, NATO, SR, NBS a pod.). V prípade, keď Bloger tieto pravidlá poruší má Prevádzkovateľ právo jeho článok dočasne alebo natrvalo zneprístupniť a má právo jeho profil zablokovať.

Bloger sa nesmie vydávať za redaktora portálu ePeniaze.sk s výnimkou prípadov, keď ho tým písomne poverí priamo Prevádzkovateľ. Medzi Prevádzkovateľom a Blogerom nie je žiadny pracovnoprávny vzťah. Prevádzkovateľ nevypláca žiadnu finančnú odmenu za publikovanie článkov na blogu. Prevádzkovateľ môže v rámci vlastného uváženia Blogerovi poskytnúť nefinančné plnenie ako je napríklad zľava na služby Prevádzkovateľa. Bloger na poskytnutie takýchto benefitom nemá právny nárok a je len na rozhodnutí Prevádzkovateľa takýto benefit Blogerovi poskytnúť.

Na blogu je zakázané publikovať súkromnú korešpondenciu iných ľudí bez toho, aby mal Bloger povolenie dotknutých osôb. Výnimkou je oficiálna komunikácia so štátnymi úradmi alebo firmami v prípade, že zverejnenie korešpondencie je vo verejnom záujme pri odhaľovaní ich nečestných praktík atď. V prípade, keď Bloger tieto pravidlá poruší má Prevádzkovateľ právo jeho článok dočasne alebo natrvalo zneprístupniť a má právo jeho profil zablokovať.

Bloger dáva svoj súhlas, že jeho články môže Prevádzkovateľ kedykoľvek prebrať na titulnú stránku, prípadne ich publikovať vo svojich tlačených periodikách. Prevádzkovateľ má zároveň právo preberať všetky články publikované Blogerom v akékoľvek kategórii na ePeniaze.sk.

Bloger bez vopred vyžiadaného súhlasu nesmie publikovať texty, ktoré už predtým zverejnil inde (na inej webovej stránke či v akomkoľvek tlačenom médiu vrátane kníh). Podobne platí, že články, ktoré Bloger zverejnil na stránke ePeniaze.sk, nesmie neskôr bez jeho súhlasu publikovať v iných médiách. Výnimkou je vydanie knihy (elektronickej či tlačenej), ktorá vznikne až následne po publikovaní článkov na blogu. V prípade, keď Bloger tieto pravidlá poruší má Prevádzkovateľ právo jeho článok dočasne alebo natrvalo zneprístupniť a má právo jeho profil zablokovať.

Je zakázané publikovať články, ktorých autorom nie je samotný Bloger vrátane tých, ktoré preloží z cudzieho jazyka. Povolené je použiť iba časť takého textu za účelom jeho okomentovania, respektíve nevyhnutného doplnenia vlastného textu autora. Bloger v tomto prípade musí takýto text jasne označiť ako citácie a uviesť zdroj citácie. V prípade, keď Bloger tieto pravidlá poruší má Prevádzkovateľ právo jeho článok dočasne alebo natrvalo zneprístupniť a má právo jeho profil zablokovať.

Bloger nesmie porušovať autorské práva a citovať cudzie materiály bez uvedenia zdroja, respektíve zverejňovať fotografie, videá a audionahrávky, na ktoré nevlastní autorské práva. Ak je to možné, pôvodný zdroj, z ktorého vychádza, musí prelinkovať (platí pre zdroje z internetu). V prípade, keď Bloger tieto pravidlá poruší má Prevádzkovateľ právo jeho článok dočasne alebo natrvalo zneprístupniť a má právo jeho profil zablokovať.

Bloger môže publikovať maximálne tri články za 24 hodín, rozostupy medzi nimi musia byť minimálne 60 minút. V prípade, keď Bloger tieto pravidlá poruší má Prevádzkovateľ právo jeho článok dočasne alebo natrvalo zneprístupniť a má právo jeho profil zablokovať.

V článkoch sa nesmú propagovať vlastné či cudzie komerčné aktivity. Rovnako sa nesmú propagovať ani peňažné zbierky, ktoré nie sú oficiálne povolené Ministerstvom vnútra SR  resp. Okresnými úradmi na charitatívne účely V prípade, keď Bloger tieto pravidlá poruší má Prevádzkovateľ právo jeho článok dočasne alebo natrvalo zneprístupniť a má právo jeho profil zablokovať.

Bloger nesmie prijať žiadny dar či inú výhodu výmenou za pozitívny alebo negatívny článok o darcovi či jeho aktivitách. V prípade, keď Bloger tieto pravidlá poruší má Prevádzkovateľ právo jeho článok dočasne alebo natrvalo zneprístupniť a má právo jeho profil zablokovať.

Politici nemôžu na blogu publikovať. V prípade ak o registráciu požiada politik, ktorý je aktuálne v akejkoľvek politickej pozícii, tak má Prevádzkovateľ právo jeho profil zablokovať a registráciu mu zamietnuť.

Bloger musí poskytnúť Prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť v prípade súdneho sporu vedeného proti Prevádzkovateľovi v súvislosti s akýmkoľvek článkom Blogera. Ak tak odmietne urobiť, v plnej miere zodpovedá za škody, ktoré svojím konaním spôsobil, vrátane škôd, ktoré pre Prevádzkovateľa vyplynú z prehratého súdneho sporu. Prevádzkovateľ zároveň nijakým spôsobom nepreberá zodpovednosť za publikované články Blogera. Prevádzkovateľ má právo na základe rozhodnutia oprávneného orgánu (napr. orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra, súdy a pod.) zablokovať profil Blogera a odstrániť alebo dočasne zneprístupniť články Blogera.

Publikovanie článkov na blogoch ePeniaze.sk nie je právne nárokovateľné, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akúkoľvek registráciu Blogera odmietnuť aj bez uvedenia dôvodu. V prípade, keď Prevádzkovateľ registráciu Blogera umožní, tak má právo svoje rozhodnutie kedykoľvek prehodnotiť a jeho profil zablokovať a publikované články môže kedykoľvek odstrániť.

Názory Blogerov vyjadrené v článkoch nie je možné stotožňovať s postojmi Prevádzkovateľa či redakcie ePeniaze.sk. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za názory vyslovené Blogerom v článku.

Prevádzkovateľ má právo za porušenie týchto pravidiel Blogerom uplatniť sankcie podľa vlastného uváženia. Pri prvom porušení týchto pravidiel zväčša Prevádzkovateľ požiada Blogera o nápravu v lehote 24 hodín. Pri opakovanom porušení týchto Pravidiel má Prevádzkovateľ právo vymazať akýkoľvek článok bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo publikovanie článku na Blogu odmietnuť a článok nepublikovať. Prevádzkovateľ nie je povinný zverejňovať dôvody prečo sa rozhodol článok nepublikovať alebo prečo článok vymazal. Prevádzkovateľ má zároveň právo článok upraviť, ak tento obsahuje nepravdivé, skreslené informácie alebo iným spôsobom porušuje tieto Pravidlá. Ide najmä, ale nie len o prípady, keď ani na výzvu Prevádzkovateľa Boger z článku neodstránil chybný text.

V prípade akýchkoľvek sporov o výklade týchto Pravidiel má právo Prevádzkovateľ rozhodnúť o výklade týchto Pravidiel. V prípade, keď Bloger tieto pravidlá poruší má Prevádzkovateľ právo jeho článok dočasne alebo natrvalo zneprístupniť a má právo jeho profil zablokovať.