Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nákupu na diaľku (ďalej len ako „Podmienky“) sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom internetového obchodu epeniaze.sk (ďalej ako „eshop“ a/alebo „e-shop“ a/alebo „internetový obchod“) medzi kupujúcim a predávajúcim.

Základné ustanovenia

V týchto Podmienkach výslovne neupravené právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, čiže fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorá odošle objednávku tovaru z  e-shopu (ďalej ako „kupujúci“ alebo „vy“).

Predávajúcim je spoločnosť ATLANTIS MEDIA s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 483/76, 821 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 642 210 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 151294/B, bankové spojenie: Fio banka, a.s., IBAN SK12 8330 0000 0028 0195 7397 (ďalej ako „predávajúci“, „ATLANTIS MEDIA, s.r.o.“ alebo „my“).

Orgánmi dozoru na ochranu spotrebiteľa sú:

 • Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 8, 841 01 Bratislava

V prípade otázok, sťažností alebo iných podnetov nás neváhajte kontaktovať: prostredníctvom kontaktného formulára. Komunikácia vrátane uzatvorenia kúpnej zmluvy prebieha v slovenskom jazyku

Postup objednania a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Ponukou tovaru sa rozumie súhrn výrobkov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom e-shopu (ďalej ako „tovar“).

Ponuka tovaru je primárne určená konečným spotrebiteľom, a preto si predávajúci vyhradzuje právo limitovať počet kusov objednaného tovaru na druh tovaru v jednej objednávke.

K vzniku právnych vzťahov, teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza momentom doručenia emailového potvrdenia o prijatí vašej objednávky zo strany predávajúceho na vašu emailovú adresu.

Ak ste podnikateľským subjektom a máte záujem nakúpiť tovar predávajúceho, kontaktujte, prosím, zákaznícku linku alebo nás kontaktujte mailom na info@epeniaze.sk. Pre objednávky zrealizované prostredníctvom eshopu nebude podnikateľským subjektom vystavená faktúra obsahujúca identifikačné číslo organizácie (IČO), ktorá je predpokladom pre daňovo uznateľný náklad. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení.

Postup objednania tovaru

Tovar s dostupnosťou „Skladom“ si môžete vložiť do nákupného košíka prostredníctvom tlačidla „Pridať do košíka“. Ak ste do svojho košíka vložili všetky vami želané výrobky (tovar), môžete priamo v nákupnom košíku pristúpiť k ďalším krokom potrebným pre odoslanie objednávky, a to prostredníctvom tlačidla „Pokladňa“.

V nasledujúcom kroku budete vyzvaný, aby ste uviedli, či chcete nakupovať ako hosť alebo sa prihlásiť do svojho e-shopového konta, príp. či si predmetné e-shopové konto chcete vytvoriť.

Ak sa rozhodnete nakúpiť ako hosť, vaše údaje budú spracúvané iba na účely nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy. Pokiaľ budete nakupovať ako hosť, uvediete v objednávke svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, ako aj adresu, kam má byť tovar doručený (ak je adresa doručenia odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo a emailovú adresu.

Vytvorením e-shopového konta si uľahčíte proces objednávania v budúcnosti a získate výhody určené iba pre registrovaných zákazníkov. Pre založenie e-shopového konta je potrebné zadať emailovú adresu a heslo. Podmienky pre vytvorenie konta sú upravené v dokumente Zásady ochrany osobných údajov. Heslo si starostlivo uschovajte a neposkytujte tretím osobám. Ostatné údaje ako je meno, priezvisko a adresa vyplníte až pri odoslaní prvej objednávky. Zriadením e-shopového konta súhlasíte, že vo vašom konte zadané informácie budú zaznamenávané a vyhodnocované a priradené vášmu nákupnému správaniu, aby sme vám vedeli ponúknuť personalizovaný obsah, ako napr. individuálne ponuky, služby a informácie.

Ak si vyššie uvedené spracúvanie a vyhodnocovanie neželáte, môžete realizovať objednávky v e-shope ako hosť.

Po výbere spôsobu nakupovania (hosť, prihlásenie, registrácia) môžete pristúpiť k zadaniu doručovacej adresy a výberu platobnej možnosti. Ak ste sa prihlásili do svojho e-shopového účtu budú niektoré údaje predvolené.

Odoslanie potvrdíte tlačidlom „Objednať s povinnosťou platby“. Po odoslaní objednávky už nie je možné vykonať zmenu vašich údajov a objednávky. V prípade potreby zmeny objednávky/údajov po odoslaní objednávky, kontaktujte bezodkladne, prosím, našu zákaznícku linku alebo nás môžete kontaktovať cez kontaktný formulár prípadne mailom na info@epeniaze.sk.

Podmienkou odoslania objednávky je vaše oboznámenie sa s týmito podmienkami.

Po odoslaní objednávky budete automaticky prostredníctvom emailu informovaný o prijatí vašej objednávky. Tento automatický email je potvrdením záväzného prijatia vášho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy (objednávky).

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy teda dochádza doručením potvrdzujúceho emailu predávajúceho o prijatí objednávky na vašu emailovú adresu uvedenú v objednávke; prílohou tohto potvrdzujúceho emailu o prijatí objednávky môže byť aj kópia týchto podmienok vrátane ďalších dokumentov (vo formáte .pdf) a v prípade voľby platby bankovým prevodom obsahuje predmetný potvrdzujúci email o prijatí objednávky aj údaje potrebné pre zaplatenie objednávky.

Po zaslaní automatického emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky vám na vašu emailovú adresu uvedenú v objednávke môžeme poskytovať ďalšie dodatočné informácie o stave vybavenia vašej objednávky (napr. informáciu o expedovaní tovaru).

Minimálna hodnota objednávky

Minimálna hodnota objednávky nie je stanovená avšak predávajúci si vyhradzuje právo účtovať poplatok vo výške 10 eur pre objednávky s hodnotou nižšiu ako 10 eur. Kupujúci o takomto poplatku informovaný pred odoslaním objednávky.

Dodanie a dostupnosť tovaru

Objednaný tovar je doručovaný výhradne na územie Slovenska. V procese objednávky si môžete zvoliť ľubovoľnú doručovaciu adresu na území mesta Slovenska, pričom dodanie tovaru bude realizované prostredníctvom kuriéra alebo poštou. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svojho zmluvného prepravcu.

Maximálna hmotnosť produktov v objednávke nesmie presiahnuť celkovú hmotnosť 10 kg. Po presiahnutí uvedenej hmotnosti si predávajúci vyhradzuje právo kupujúcemu v objednávkovom procese neponúknuť možnosť platby a teda ani dodanie tovaru. Predávajúci umožňuje jednému zákazníkovi dodanie v jednom dni len jednej objednávky.

Lehota dodania predstavuje štandardne maximálne 30 pracovných dni a začína plynúť v závislosti od vami zvolenej platobnej možnosti nasledovne:

 • pri platbe pri dodaní a platbe kartou prostredníctvom služby PayPal, dobierkou alebo platobnou kartou – momentom odoslania automatického emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky,
 • pri platbe vopred bankovým prevodom – odo dňa pripísania peňažných prostriedkov vo výške objednávky vrátane nákladov na prepravu (poštovného) na bankový účet predávajúceho.

V prípade platby na účet si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy ak prostriedky nie sú pripísané na účte predávajúceho do 7 dní odo dňa odoslania objednávky.

Lehota dodania sa považuje za zachovanú, ak vám bol tovar doručený v posledný deň danej lehoty. Ak vám nebudeme môcť dodať tovar v lehote dodania, bezodkladne vás o tejto skutočnosti upovedomíme.

Pri neprevzatí tovaru kupujúcim pri prvom pokuse o doručenie, bude realizovaný druhý pokus o doručenie nasledujúci pracovný deň. Ak nebude ani druhý pokus úspešný, predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy a objednávka kupujúceho bude automaticky stornovaná, pričom vami uhradená suma objednávky (peňažné prostriedky vo výške objednávky vrátane nákladov na prepravu (poštovného) vám bude bezodkladne vrátené na účet, z ktorého ste objednávku uhradili. Vrátenie prostriedkov predávajúci realizuje do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, pričom rovnakú lehotu uplatňuje aj v prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim. V prípade platby prostredníctvom platobnej služby PayPal alebo platobnou vás bude predávajúci kontaktovať e-mailom pre potvrdenie čísla účtu pre vrátenie prostriedkov a lehota podľa predchádzajúcej vety začne plynúť od okamihu doručenia e-mailu od kupujúceho, v ktorom potvrdí správnosť čísla účtu pre vrátenie platby. Pri platbe platobnou kartou a pri platbe cez PayPal je možné vrátenie platby aj priamo na platobnú kartu. Takéto vrátenie realizuje priamo spracovateľ platieb a môže trvať niekoľko dní. Platba je vrátená na kartu, ktorou bola platba zrealizovaná.

Do nákupného košíka môžete vložiť výrobky (tovar) dostupné skladom ako aj výrobky, ktoré skladom dostupné nie sú. V prípade ak sú súčasťou objednávky produkty, ktoré nie sú dostupné skladom bude vás predávajúci kontaktovať e-mailom. Lehota na doručenie objednávky sa potom predlžuje o dobu kým nebude tovar dostupný skladom. Lehota na doručenie v takomto prípade začína plynúť nasledujúci deň po tom ako bude tovar na e-shope skladom.  Pre všetky objednávky sú účtované náklady na prepravu (poštovné) podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Prechod vlastníctva tovaru

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar objednaný kupujúcim; v prípade, ak kupujúci zaplatí za objednaný tovar celú sumu kúpnej ceny pred dodaním tovaru, prechádza na kupujúceho vlastníckeho právo v okamihu, kedy mu bude umožnené so zakúpeným tovarom nakladať.

Ceny a náklady na prepravu

Všetky ceny uvedené v e-shope sú uvedené vrátane zákonných sadzieb dane z pridanej hodnoty ak sa takáto daň má účtovať. Záväznými sú pre obe zmluvné strany ceny platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade ak dôjde k technickej chybe alebo inej chybe, ktorá spôsobila, že kupujúcim objednaný tovar sa objednával za neprimeranú nízku cenu. V tomto prípade predávajúci informuje kupujúceho o dôvodoch odstúpenia e-mailom a objednávka bude stornovaná. V prípade ak bola takáto objednávka zaplatená pred dodaním postupuje predávajúci v zmysle týchto podmienok.

Náklady na prepravu na ľubovoľnú doručovaciu adresu na území Slovenska činia 2,50 €. Pre objednávky s hodnotou nad 300 € nebudú zákazníkom, ktorí majú založené e-shopové konto podľa týchto podmienok a sú v čase objednávania prihlásení vo svojom e-shopovom konte, účtované náklady na prepravu.

Platobné možnosti a elektronická faktúra

Pri objednávkach uzatvorených na diaľku prostredníctvom e-shopu vám ponúkame nasledujúce platobné možnosti:

 • platba debetnými a kreditnými kartami Maestro, MasterCard a Visa (platobná metóda PayPal)
 • platobnou kartou Diners Club, MasterCard, VISA, Amex (a ďalšie, ktorých logá sú uvedené pri platobnej možnosti platba kartou) a tiež platba prostredníctvom služieb Google Pay a Apple Pay,
 • platba pri dodaní tovaru (pri prevzatí tovaru – v hotovosti alebo kartou)
 • platba vopred prostredníctvom bankového prevodu

Pri platbe kartou prostredníctvom platobnej metódy PayPal neobdrží predávajúci informáciu o čísle karty ani informáciu o čísle účtu.

Platbu nie je možné realizovať prostredníctvom darčekových poukážok. Pri platbe vopred prostredníctvom bankového prevodu poukážte, prosím, celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na prepravu (poštovného) na bankový účet predávajúceho uvedený v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky.

Vystavená a na vašu e-mailovú adresu uvedenú v objednávke bude zaslaná výlučne elektronická faktúra.

Zodpovednosť za vady, Záručná doba a Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Na výrobky (tovar) sa vzťahujú záručné doby predpísané zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri výrobkoch (tovar) s minimálnym dátumom trvanlivosti je záručná doba platná do tohto dátumu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, mechanického poškodenia (vrátane náhodného poškodenia), či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

Ak eshop pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar zdarma (darček), je na zákazníkovi, či ponúkaný tovar (darček) prijme. Tovar zdarma (darček) však nie je predaným tovarom, preto eshop nezodpovedá za jeho prípadné vady a na tento tovar sa teda zákonná záruka nevzťahuje.

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) si môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť, resp. zaslať spolu s vadným tovarom kópiu dokladu o kúpe (kópiu faktúry), prípadne záručný list, ak bol tento na tovar vystavený.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci uplatniť zaslaním vadného tovaru na adresu sídla predávajúceho: ATLANTIS MEDIA, s.r.o. Vlčie hrdlo 483/76, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, pričom zaslanie vadného tovaru môžete uskutočniť prostredníctvom pošty. Reklamáciu je možné zaregistrovať prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, pričom zákazník mailom obdrží aj všetky informácie pre zaslanie vadného výrobku.

Vadný výrobok zabaľte, prosím, spolu s Reklamačným lístkom (stačí uviesť číslo reklamácie, ktoré dostaneme mailom po zaevidovaní reklamácie) a kópiou dokladu o kúpe (faktúry), prípadne záručným listom (ak bol tento na tovar vystavený) do krabice, resp. do iného obalu vhodného na prepravu.

V prípade, že zaslanie vadného tovaru poštou zašlite vadný tovar spolu s vyplneným Reklamačným lístkom a kópiou dokladu o kúpe (faktúrou), prípadne záručným listom (ak bol tento na tovar vystavený) na adresu sídla predávajúceho: ATLANTIS MEDIA, s.r.o. Vlčie hrdlo 483/76, 821 07 Bratislava, Slovenská republika.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:

 • kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci, resp. zodpovedná osoba na príslušnej prevádzke (predajni), na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia Reklamačného lístka potvrdená predávajúcim a môže byť vyhotovená aj elektronicky a zaslaním mailom. V prípade, ak kupujúci uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady tovaru osobne na predajni predávajúceho, bude Reklamačný lístok vyplnený a kupujúcemu vydaná kópia potvrdeného Reklamačného lístka priamo na predajni, v ktorej kupujúci práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje. V prípade, ak kupujúci uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady tovaru odoslaním vadného tovaru poštou, doručí predávajúci kupujúcemu potvrdený Reklamačný lístok bez zbytočného odkladu po obdržaní vadného tovaru, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, pričom pokiaľ kupujúci uvedie v Reklamačnom lístku emailovú adresu, bude potvrdenie, vrátane oznámenia o vybavení reklamácie zaslané kupujúcemu na uvedenú emailovú adresu.

Reklamačný lístok musí mať pri uplatnení reklamácie vypísané nasledovné náležitosti:

 • (i) číslo predajne (prevádzky), kde sa reklamácia uplatňuje (uvedené platí len v prípade, ak kupujúci uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady tovaru osobne na predajni predávajúceho);
 • (ii) dátum uplatnenia reklamácie (v prípade, ak kupujúci uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady tovaru odoslaním vadného tovaru poštou) vyplní uvedenú časť predávajúci po tom, čo mu bude vadný tovar doručený
 • (iii) meno a priezvisko kupujúceho, jeho kontaktná adresa, telefonický kontakt a emailová adresa;
 • (iv) druh reklamovaného tovaru;
 • (v) dátum zakúpenia, cenu reklamovaného tovaru a číslo faktúry ako dokladu o zakúpení reklamovaného tovaru;
 • (vi) dôvody reklamácie a popísané reklamované vady a nárok zo zodpovednosti za vady, ktorý kupujúci požaduje;
 • (vii) konečné doriešenie reklamácie – uvedené vypĺňa predávajúci; uvedená informácia sa vyplní pri uplatnení reklamácie v prípade, ak je reklamácia vybavená ihneď na mieste, resp. ihneď po doručení vadného tovaru predávajúcemu;
 • (viii) podpis kupujúceho;
 • (ix) podpis predávajúceho (resp. zodpovedného pracovníka predávajúceho) – uvedená informácia sa vyplní pri uplatnení reklamácie v prípade, ak je reklamácia vybavená ihneď na mieste, resp. ihneď po doručení vadného tovaru predávajúcemu.

Reklamačný lístok v troch vyhotoveniach, pričom originál ostane v predajni, ktorá reklamáciu prijala, (v prípade uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru na predajni), resp. v sídle predávajúceho (v prípade uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru poštou), jednu kópiu dostane kupujúci a jednu kópiu odošle predávajúci spoločne s prijatým reklamovaným tovarom na odborné posúdenie (v prípade pokiaľ reklamácia nebola vybavená ihneď). Pokiaľ sa tovar neodošle na odborné posúdenie, zostáva originál ako aj jedna kópia v predajni, ktorá reklamáciu prijala, (v prípade uplatnenia reklamácie na predajni), resp. v sídle predávajúceho (v prípade uplatnenia reklamácie poštou).

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia Reklamačného lístka s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, resp. list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Reklamačné konanie nie je možné začať v prípadoch, ak kupujúci nepreukáže, že tovar zakúpil od predávajúceho, t.j. nepredloží kópiu dokladu o kúpe tovaru, resp. záručný list (ak bol vydaný) alebo inak nepreukáže, že tovar zakúpil od predávajúceho.

Odstúpenie od zmluvy, spôsob vrátenia tovaru

Máte právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu do 30 dní, a to bez uvedenia dôvodu. Lehota pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy začína plynúť prevzatím tovaru. Prevzatím tovaru sa rozumie prevzatie všetkých častí objednaného tovaru vami alebo vami určenou treťou osobu s výnimkou dopravcu.

Odstúpiť od zmluvy môžete aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. O uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy ste povinný nás informovať písomne v stanovenej lehote, a to jednou z nasledujúcich možností:

Na odstúpenie od kúpnej zmluvy odporúčame využiť formulár uvedený priamo na stránke predávajúceho nakoľko tento obsahuje všetky náležitosti potrebné pre vrátenie tovaru a zároveň kupujúcemu posielame e-mailové potvrdenie o obdržaní odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Lehota sa považuje za dodržanú, ak odošlete svoje oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy v posledný deň lehoty. Odstúpenie od zmluvy môžete realizovať prostredníctvom formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 2 podmienok alebo vlastného formátu vyhlásenia.

Tovar ste povinný odoslať späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Vrátenie tovaru je bezplatné za podmienok uvedených v týchto podmienkach. Celý balík, resp. časť objednaného tovaru, môžete vrátiť bezplatne prostredníctvom kuriéra alebo poštou v prípade ak na vrátanie použite formulár na webovej stránke predávajúceho.

Pre zlepšenie služieb môžete do formulára zaznačiť aj dôvod vrátenia. Výrobok, resp. výrobky zabaľte, prosím, spolu s formulárom do krabice, resp. do iného obalu vhodného na prepravu.

Tovar u vás v prípade vrátenia tovaru cez formulár na webovej stránke predávajúceho vyzdvihne kuriér, ktorý vás bude kontaktovať pred vyzdvihnutím tovaru.

Peňažné prostriedky vám budú vrátené v zákonom stanovenej lehote na vami zadané číslo bankového účtu po spracovaní vrátenia celej zásielky (balíka) v distribučnom stredisku. Odstúpením od zmluvy vám budú vrátené všetky platby, ktoré ste vynaložili v súvislosti s uzavretím zmluvy, t.j. kúpna cena vrátane nákladov na prepravu tovaru k vám, a to najneskôr v lehote 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Pre vrátenie platby bude použitá platba na váš účet a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. V prípade ak použijete vlastný formulár na vrátenie tovaru a tento nebude obsahovať číslo účtu pre vrátenie platby bude vás predávajúci kontaktovať mailom. Lehota na vrátenie platby potom začína plynúť nasledujúci deň po prijatí e-mailu od kupujúceho s uvedením čísla účtu pre vrátenie platby.

Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, ktorý moment nastane skôr. Vrátenie tovaru je bezplatné za predpokladu využitia interného kuriéra alebo iného zmluvného prepravcu.

Vo všetkých ostatných prípadoch priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy, vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

V prípade, ak na vrátenie tovaru nevyužijete zmluvného prepravcu, zašlite predmetný tovar na nasledujúcu adresu: ATLANTIS MEDIA, s.r.o. Vlčie hrdlo 483/76, 821 07 Bratislava, Slovenská republika.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

Mimosúdne riešenie sporov

Vzniknuté spory majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky, za predpokladu, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má bydlisko na území Slovenskej republiky. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže žalovať predávajúceho aj na súdoch členského štátu Európskej únie, v ktorom má tento spotrebiteľ bydlisko.

Máte právo obrátiť sa na so žiadosťou o nápravu (emailom na emailovú adresu: info@epeniaze.sk), ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že predávajúci porušil vaše práva.

Ak vám predávajúci na túto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ARS“); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov).

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete podať taktiež prostredníctvom nasledujúcej online platformy alternatívneho riešenia sporov – platformy ODR Európskej komisie.

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o ARS, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 Eur vrátane DPH.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu.

Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva kupujúceho podľa príslušných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

V prípade rozdielnych názorov s našimi zákazníkmi sa snažíme nájsť zhodné riešenie. Ak nie ste spokojný s niektorou z našich ponúk, kontaktujte nás, prosím, na emailovej adrese info@epeniaze.sk.

Prémiový program

Zákazníkom, ktorí si vytvorili e-shopové konto ponúka predávajúci individuálne výhody v zmysle aktuálnej ponuky pre zákazníkov prémiového programu zverejneného na webovej stránke predávajúceho.

Podmienky používania e-shopového konta

Podmienky vytvorenia, úpravy, zmazania e-shopového konta sú uvedené v dokumente Zásady ochrany osobných údajov, ktorý tvoria prílohu týchto podmienok.

Ochrana osobných údajov

Podmienky a ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov kupujúcich sú uvedené v dokumente Zásady ochrany osobných údajov, ktorý tvorí prílohu týchto podmienok.

Záverečné ustanovenia

Pre tieto podmienky je rozhodné právo Slovenskej republiky s vylúčením aplikácie kolíznych noriem. Pre tieto podmienky je vylúčená aplikácia ustanovení Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980 a akéhokoľvek nasledujúceho dokumentu.

Spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti týmito podmienkami majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky.

Tieto podmienky platia na zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v znení, ktoré predávajúci zašle kupujúcemu v elektronickom formáte .pdf spolu s potvrdením objednávky a s ktorým sa kupujúci mal možnosť oboznámiť pred odoslaním objednávky, čo potvrdil zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky. predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok.

Povinnosť oznámenia zmeny podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho, pričom zmenené podmienky sa neuplatnia na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vznikli pred zverejnením upraveného znenia podmienok na internetovej stránke predávajúceho.