Všeobecné podmienky súťaží

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže vykonávané v rámci internetového portálu ePeniaze.sk (ďalej len „epeniaze.sk“), pokiaľ osobitné pravidlá alebo štatút konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Pre vylúčenie akejkoľvek pochybnosti je organizátorom všetkých súťaží obchodná spoločnosť ATLANTIS MEDIA, s.r.o., IČO: 53 642 210, Sídlo: Vlčie hrdlo 483/76, 821 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 151294/B, (ďalej len „Organizátor“).

Definícia pojmov

  • „Účastník“ a/alebo „Súťažiaci“ je osoba, ktorá sa dobrovoľne zapojila do súťaže Organizátorom. (Ďalej len „Súťažiaci“). Súťažiaci má právo kedykoľvek počas trvania Súťaže doručiť Organizátorovi svoje oznámenie o zrušenie účasti v Súťaži.
  • „Súťaž“ je hra alebo súťaž organizovaná Organizátorom spravidla na webovej stránke Organizátora alebo na jeho profiloch na sociálnych sieťach. V Súťaži sa môžu zúčastniť osoby v zmysle týchto podmienok.
  • „Výhra“ je určená organizátorom Súťaže v Súťažnom príspevku na sociálnej sieti. Spravidla je výhrou v súťaži darčeková alebo nákupná poukážke v hodnote podľa určenia Organizátora.

Podmienky účasti v súťažiach

Súťaže sú určené všetkým návštevníkom portálu.

Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci ani zmluvní spolupracovníci spoločností prevádzkujúcich portál ePeniaze.sk, pracovníci organizátora, pracovníci spoločnosti IdeaCompany, s.r.o. a pracovníci finančnej služby Riešime peniaze ako ani zamestnanci spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach (štatúte súťaže) nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na portáli ePeniaze.sk. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže alebo štatút súťaže.

Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stáva osoba, ktorá správne odpovedala na súťažnú otázku a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby a bola za výhercu vyhlásená. Osobité podmienky alebo štatút súťaže môžu určovať aj splnenie ďalších podmienok pre výhru v súťaži.

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Pokiaľ bude mailom vyzvaný k prebratiu ceny, resp. poskytnutí dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech náhradného výhercu, ktorého vyžreboval organizátor a ktorý splnil všetky podmienky na odovzdanie výhry.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými, osobitnými podmienkami súťaže alebo štatútom, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním …), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o jej predĺženie ePeniaze.sk nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

Portál ePeniaze.sk nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe chybného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postúpia ePeniaze.sk na výhercu.

Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže alebo štatútom súťaže.

Ochrana osobných údajov

Návštevníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú Prevádzkovateľovi portálu ePeniaze.sk, svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail …), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok (štatútut) súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby portál ePeniaze.sk zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovával, zhromažďoval, usporadúval, vyhľadával, prehľadával, kombinoval, preskupoval.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže prevádzkovateľ portálu ePeniaze.sk poskytnúť obchodným partnerom súťaží a sponozorom za účelom rozposielania reklamných ponúk. Prevádzkovateľ portálu ePeniaze.sk sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje (okrem e-mailu) s výnimkou prípadu, kedy sa účastník stane výhercom súťaže za účelom dodania výhry od obchodného partnera. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je odvolateľný v zmysle našich Zásad ochrany osobných údajov, ktoré ustanovujú aj ďalšie podmienky pre spracovanie osobných údajov.

Portál ePeniaze.sk zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Výhra a výhody získané v súťažiach na portáli epenaize.sk nie sú právne vymáhateľné.

Vylúčenie zo súťaže

Portál ePeniaze.sk si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo návštevníkovi odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Portál ePeniaze.sk si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti od 1. júla 2022.