Štatút súťaží organizovaných prostredníctvom sociálnych sietí

Tento Štatút ustanovuje osobitné podmienky pre Súťaže organizované prostredníctvom sociálnych sietí.

Usporiadateľom a organizátorom „Súťaží organizovaných prostredníctvom sociálnych sieti“ je obchodná spoločnosť ATLANTIS MEDIA, s.r.o., IČO: 53 642 210, Sídlo: Vlčie hrdlo 483/76, 821 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 151294/B, (ďalej len „organizátor“).

Na Súťaž sa vzťahujú Všeobecné podmienky súťaží spoločnosti ATLANTIS MEDIA, s.r.o.,, ktoré sú zverejnené na webovom sídle organizátora (ďalej ako „Všeobecný štatút súťaží„) a tento Štatút súťaží organizovaných prostredníctvom sociálnych sietí (ďalej ako „Štatút“), ktoré spoločne tvoria podmienky a pravidlá Súťaží (ďalej ako „Podmienky a pravidlá“). V prípade rozporu medzi Všeobecným štatútom súťaží a Štatútom má prednosť Všeobecný štatút súťaží. Štatút je doplnením Všeobecného štatútu súťaží.

Definície uvedené vo Všeobecnom štatúte súťaží sa týkajú aj tohto Štatútu. Definície uvedené v tomto Štatúte sa týkajú všetkých pojmov uvedených v tomto Štatúte bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Účastník môže byť v Podmienkach a pravidlách označený aj ako Súťažiaci.

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Meta takéto záväzky ani nevznikajú. Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná so spoločnosťou Meta.

Organizátor je oprávnený sám, na základe svojej slobodnej a neobmedzenej úvahy rozhodnúť o vylúčení akéhokoľvek Účastníka zo Súťaže, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez jeho uvedenia. V prípade, ak už bola odovzdaná Výhra, môže Organizátor vylúčiť Výhercu zo Súťaže len v prípade, ak porušil podmienky účasti a/alebo Podmienky a pravidlá, pričom v takomto prípade je Výherca povinný bezodkladne vrátiť Organizátorovi Výhru a Organizátor určí nového Výhercu. Na účasť v Súťaži nie je právny nárok.

Účastník prihlásením do Súťaže vyjadruje svoj súhlas s Podmienkami a pravidlami. Odvolaním tohto súhlasu automaticky zanikne účasť Účastníka v Súťaži.

Súťaž bude prebiehať na sociálnych sieťach portálu ePeniaze.sk v termíne od 1. 7. 2022 do 31.12.2023 (ďalej len „doba konania súťaže“). Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu Súťaže zmeniť Dobu konania súťaže vrátane jej predĺženia alebo jej skrátenia. Miestom konania Súťaže je Slovensko (ďalej ako „Miesto konania súťaže“).

Súťaže sa môže zúčastniť len

  • fyzická osoba, ktorá
  • má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku alebo v Českej republike,
  • má najmenej osemnásť (18) rokov a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony, a zároveň
  • splní všetky podmienky účasti v Súťaži a
  • poskytne jeho Osobné údaje vyžadované Organizátorom ako aj súhlas so spracúvaním jeho Osobných údajov podľa tohto Štatútu, ak je podľa Predpisov na ochranu osobných údajov potrebný (ďalej ako „Účastník“). Každý súťažiaci berie na vedomie, že jeho účasťou v Súťaži vzniká Organizátorovi, ktorý je pre účely spracúvania osobných údajov tzv. prevádzkovateľom oprávnenie spracúvať osobné údaje účastníka podľa článku 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) a §13 odseku 1 písmena b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) (GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov ďalej spoločne a samostatne ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Účastníkom nemôžu byť osoby, ktoré sú

  • ovládanými alebo ovládajúcimi osobami Organizátora, a/alebo ktoré
  • sú majetkovo alebo personálne prepojené s Organizátorom, a/alebo ktoré sú
  • v pracovnom pomere alebo v pracovnoprávnom vzťahu s Usporiadateľom alebo s osobami uvedenými v predchádzajúcich bodoch (i) a (ii) alebo sú ich štatutárnymi zástupcami, prokuristami alebo členmi štatutárnych, riadiacich, kontrolných, dozorných alebo iných orgánov, alebo ktoré sú
  • poverené zabezpečovaním alebo organizovaním Súťaže, a/alebo ktoré sú
  • blízkymi osobami osôb uvedených v predchádzajúcich bodoch (i) až (iv).

Z účasti v Súťaži sú pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností taktiež vylúčené osoby, ktoré inak spĺňajú podmienky podľa Podmienok a pravidiel, ale akýmkoľvek spôsobom porušia Podmienky a pravidlá súťaže, alebo prestanú v priebehu Súťaže Podmienky a pravidlá súťaže spĺňať.

Organizátor je oprávnený vylúčiť zo Súťaže akékoľvek osoby, ktoré inak spĺňajú podmienky podľa týchto Podmienok a pravidiel, ale akýmkoľvek spôsobom porušia Podmienky a pravidlá, alebo prestanú v priebehu Súťaže Podmienky a pravidlá spĺňať. Vylúčenie zo Súťaže je konečné a vylúčená osoba nemá nárok na opätovnú účasť v Súťaži. Na vylúčenú osobu sa hľadí, ako keby sa Súťaže vôbec nezúčastnila od jej začiatku.

Účastník sa zapojí do súťaže tak, že v dobe konania súťaže splní podmienky účasti v súťaži uvedené v súťažnom príspevku na sociálnych sieťach.

Výhrou v súťaži je spravidla darčeková alebo nákupná poukážka v hodnote určenej v súťažnom príspevku na sociálnych sieťach Organizátora.

Žrebovanie výhercov sa uskutoční náhodným žrebovaním spomedzi všetkých Účastníkov, ktorí splnili podmienky súťaže v termíne trvania súťaže. Každý Účastník súťaže bude do žrebovania zaradený iba raz. Výhercovia budú o výhre informovaní prostredníctvom mailu alebo iným spôsobom (napríklad komentárom v príspevku na sociálnych sieťach, kde bola súťaž vyhlásená.

Tento Štatút nadobúda účinnosť od 1. júla 2022.

0 0,00